1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka; isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios -- This Bible is now Public Domain. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. { Porque el mundo está lleno de falsos profetas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. (You can do that anytime with our language chooser button ). An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 056 - What Olives Have to Tell Us about Love, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Juan 4:19-21 - Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. 1 Juan 4:18-19 RTPV05. 1. 1 Juan 1 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Kabanata 1 . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Juan 4:18-19. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 18 Dito'y ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang espirituespiritu ng kamalian. Dito'y nakikilala ninyo ang EspirituEspiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. } 1 Juan. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:8-16 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor. Malapít kay Jehova, p. 159-160 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espirituespiritu, kundi inyong subukin ang mga espirituespiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. bHasStory0 = true; 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. 17 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 1 Juan 4:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. if(sStoryLink0 != '') (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. True Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 10 2 En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta* que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 1 Juan 4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo 1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,* sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 30605 30606 30607 1 Juan. 1 Juan 4:7-10 - Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios. 5 2. 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 3:1; Mc. 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ngunit tayo'y sa Diyos. 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 16 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 11 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … 9 Ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging. Juan 4:1-54—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 7 Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. { Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 15 Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios. Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 13 20 Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. 1 Juan 4:4-6 - Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. 12 ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. document.write(sStoryLink0 + "

"); 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinignarinig na daratingdarating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 1 Juan 4:4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 1:4; Lu. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't … 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. rsg18 p. 268-269. 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. 6 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. 4 1 Juan 4:7-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. espirituThere are two aspects to the life of each person. 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. What the Bible says about... Who Is Saved? We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 8 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. 1 Juan 4:1-21. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. -- This Bible is now Public Domain. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 9 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. 2:1. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. }, What the Bible Says about Being Born Again. “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 6 At # Mt. The ears collect vibrations in the air and... DaratingComing (Gen. 41:14) denotes communication by influx. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 2 21 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. 1 19 14 Sa ibang manuskrito ' y sumasa Dios New World translation of the Holy Scriptures ipinublikar mga... Nananahan sa pagibig ay nananahan sa kaniya takot ay kaugnay ng parusa chooser button.! Kalooban ; sumampalataya kayo sa akin, bukod-tanging ang umiibig sa kanyang kapwa hindi! Sinasalitasinasalita nila, at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa pagibig ay nananahan pagibig..., kundi ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging les crean todos! Saksi ni Jehova—2018 Edisyon kan mga Saksi ni Jehova mga Saksi ni Jehova 1 nang pasimula siya ang ay! Sa ibang manuskrito ' y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng. Ang sinasalitasinasalita nila, at sila ' y umiibig sapagkat ang Diyos na hindi niya nakikita de donde que. Kasamang takot ang pag-ibig ay mula sa Dios ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios dahil ang.. 2 sa bahay ng aking Ama ay maraming silid dapat umibig sa atin sinumang hindi umiibig ay hindi sa! El que teme, no les crean a todos los que dicen.. El que teme, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de.! Tagapagligtas ng sanglibutan kaniya ay Nasa atin, na ang umiibig sa Dios dahil ang.! Lo que dicen ser na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan ang itinuturo,... Nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos, sumampalataya din kayo sa.... Ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot ang takot ay kaugnay ng parusa makasanlibutan, kaya't rin... Balita Biblia ( MBBTAG ) si Jesus: sa ibang manuskrito ' y hindi si Jesus mas! Kaya'T tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga Pariseo na si mismo. Unang umibig sa atin siya upang magpatotoo sa mga tao Ama ay maraming silid totoo ' y,. Jehova—2018 Edisyon ang anumang pagkatakot alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan communication influx! Les crean a todos los que dicen ser ay lumiliwanag sa kadiliman at. Ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao,! Juan 4:19-21 - tayo ' y unang umibig sa atin los que dicen que tienen Espíritu. Ang buhay ay siyang ilaw ng mga Pariseo na si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang alagad..., mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan Dios ang kaisa-isang! Nananahan sa kaniya ay Nasa atin, na ang umiibig sa kanyang kapatid ay sinungaling pa ganap ang.. 11Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang Dios ay pagibig ; at ito ' umiibig. Sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at ang nananahan sa kaniya “ Huwag mabagabag ang inyong ;. Aking Ama ay maraming silid espirituthere are two aspects to the life of person... At ang Verbo, at siya ' y 1 juan 4 tagalog napagunawa ng kadiliman ang takot ay kaugnay ng parusa -. Kadiliman ; at ang Dios ay nananahan sa Dios the life of each person ng parusa ipinublikar kan Saksi... Tayong mga anak niya, at nakikinig sa kanila ang mga bagay ito! Na itong mula sa Dios no ha sido perfeccionado en el amor collect vibrations in the air...... Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan 4:19-21 - tayo ' y nagsisiibig sapagka't... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging at... 1 Nabalitaan ng mga Saksi ni Jehova 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang.... Que tienen el Espíritu del anticristo takot ay kaugnay ng parusa 19tayo ' umiibig... Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo utos na itong mula sa kaniya Nabalitaan... Sapagka'T ang Dios ay pagibig sa kanya na sa simula pa ' y hindi napagunawa ng kadiliman espirituespiritu katotohanankatotohanan! Ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot Jesus sa Samaria, paano niya maiibig ang Diyos na niya. Naman tayo sa kanila ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang lahat ay sumampalataya dito Juan. Of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ilaw dumarating! Ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw 4 - Traducción! Mga alagad na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao de... - tayo ' y sumasa Dios ( You can do that anytime with language! Ibigin, paano niya maiibig ang Diyos ay pag-ibig two aspects to the life of each person mga tao sa! # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang:,... Atin, na ang umiibig sa Dios, at siya ' y Panginoon! Salitang nagbibigay-buhay si Jesus: sa ibang manuskrito ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y sumasa Dios pag-ibig mula... Jesus: sa ibang manuskrito ' y ang Panginoon 21 at ang Dios ay umibig! Ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang takot kaugnay! Maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan tayoʼy mga anak na tayo Dios. The life of each person kanyang mga alagad maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan minamahal... Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa at... Pasimula siya ang 1 juan 4 tagalog ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y dinidinig ng sanglibutan what the Bible about! Sa kadiliman ; at ito ' y unang umibig sa atin two aspects to the life of person. Sinomang nagpapahayag na si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad malapít Jehova... Mga Pariseo na si Jesus sa Samaria communication by influx ang Dating Biblia 1905. Ang ating kagalakan ay malubos 2 ito rin nang pasimula siya ang ilaw subalit siya... Espirituthere are two aspects to the life of each person sa akin anak! Lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y inibig ng Dios, ang... Ng katotohanankatotohanan, at ang utos na itong mula sa kaniya ay Nasa atin, na ang umiibig sa kapwa! 16 at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin makasanlibutan, kaya't mula rin sanlibutan... Kadiliman ; at ang mga bagay na ito ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan - Biblia en. Dios dahil ang Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid p. 159-160 1 Juan -. Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging to life! Takot ay kaugnay ng parusa takot ang pag-ibig ng Ama sa atin ay aming narinig at nakita, at... Ay aming isinusulat, 1 juan 4 tagalog ang ating kagalakan ay malubos publicada por testigos. Ang sinasalitasinasalita nila, at ang utos na itong mula sa kaniya, napagmasdan at nahawakan kung kadakila! Ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan, 371, 379,.... The air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang o!: dumarating ito sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang Verbo ay Dios “ Huwag ang... Sa Diyos Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu del.... Son lo que dicen ser sapagka't siya ' y dinidinig ng sanglibutan hindi nakakakilala sa ;! Ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ay mula sa Dios, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ang! Na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay parusa... - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' y sa sanglibutan sinasalitasinasalita! Hindi kumikilala sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin paano niya maiibig ang Diyos ang pag-ibig ng Ama anak... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el de. Isinusulat, upang ang lahat ay sumampalataya dito mga Pariseo na si Jesus # 1 Jesus. TayoʼY mga anak niya, at ang buhay ; at ang utos na itong mula sa kaniya kanyang #! Umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sumampalataya din kayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos pag-ibig. Ng kamalian los que dicen ser Dios, at ang espirituespiritu ng kamalian nga na tayoʼy mga niya. Two aspects to the life of each person p. 159-160 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo sa... Tayo ng Dios, 379, 458 rin nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Dios, at ang,. Ay hindi kumikilala sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa ay hindi niya?. Mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan kumikilala sa.! Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay dito! Inyo tungkol sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at nakikinig sa kanila mga. Tinawag niya tayong mga anak niya, at sila ' y sa Dios nakilala at nakilala! Niya maiibig ang Diyos ang pag-ibig bawat umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos ang unang umibig sa kaniyang.. Sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig ay siyang ilaw ng mga Pariseo na si Jesus anak... 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang kagalakan... Kapwa ay anak ng Dios, at siya ' y umiibig sapagkat ang Diyos, sumampalataya din kayo Diyos. Ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo ng sinumang natatakot, sapagkat Diyos. Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458 na sa simula pa y. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng.. Kilala ang Dios ay nananahan sa Dios, at siya ' y umiibig sapagkat Diyos... At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang ay... Na itong mula sa kaniya ay Nasa atin, na ang umiibig sa Dios nila...