3. God bless po! Delete Hindi ito tulad ng ibang relihiyon kung saan nasa kamay ng mga magulang ang pagdedesisyon kung sino ang mapapangasawa ng kanilang mga anak. 2. Nikki de Vega. islami.co dihidupi oleh jaringan penulis, videomaker dan tim editor yang butuh dukungan untuk bisa memproduksi konten secara rutin. [pagkatapos ng kasunduan], 6. Kaya't nararapat sa tao na sa-isangtabi ang mga pananaw na ito at dapat sa kanya ay tugunin ang panawan ng Diyos. May times na masakit pag umiihe ako. Bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal. Sa panahon ngayon, mahirap ng mag-asawa ng taong tunay mong mahal. Sa pamamagitan nito ang relihiyon ay naprepreserba at napapalago pa. Ang mga Muslim ay tinatangakilik ng lubos ang kanilang pamilya at marahil ito ang kadahilanan bakit gusto nila at dapat na makapagasawa sila ng kapwa Muslim. ''Andai Islam seperti sebuah bangunan usang yang hampir roboh, maka akanku berjalan ke seluruh dunia mencari jiwa-jiwa muda.Aku tidak ingin mengutip dengan ramai bilangan mereka, tapi aku inginkan hati-hati yang ikhlas untuk membantuku dan bersama membina kembali bangunan usang itu menjadi sebuah bangunan yang tersergam indah. Ang kasunduang ito ay puno ng pangako mula sa Diyos kapag nakamit ng tao, na alam natin na katotohanan ang pangako ng Diyos ay totoo. Kahit na sa kanilang unang pagkakilala ay isang Muslim ay siguradong tapat sa isang kapwa Muslim sila ay hindi nagloloko para bang isang larong Chess ang pagiging Muslim kung ikaw ba ay nakapagrelasyon sa isang Muslim ay ito na ang iyong mapapangasawa. Dito ay nagkakaisa lahat ng mga sugo, kaya nga naman kapag may nagpapakilalang Sugo at pagkatapos ay nagpapakilala ng maraming diyos at nagpapakilalang diyos, ito ay hindi kabilang sa mga pinili ng Diyos at tiyak na ito ay napabibilang sa mga bulaang propeta na pinagpauna na rin ng Diyos na darating sa atin. 2. Paling tidak ada tiga bahaya yang perlu dicermati. Mga katangian ng pagtitiis sa pagpapakasal sa taong hindi mo mahal, pagsasakripisyo sa iyong sariling kasiyahan matupad lang hiling ng iyong mga magulang at ang alituntunin ng Islam at pagiging matapat sa mga turo ng Islam ang siyang hinuhubog at pinangangalagaan ng Islam. Malaking importansya ang pamilya sa mga Muslim dahil malaking halaga ang pagsusunod sa mga magulang, lalo na kung ang piniling asawa ay may dahilan ng pag-uunlad ng mga buhay. ASSLAMU ALAYKUM WA RAHMATULAHI WA BARAKATU. BIKIN NGAKAK!! Ito ay ang nagbibigay dahilan sa mga Muslim na sumunod sa mg autos dahil naniniwala na kung ito ay sumasang-ayon sa Islam, walang masamang mangyayari sa kanila. Ngunit hindi dito natatapos ang kahulugan ng Muslim, ang salitang Muslim ay mula sa wikang Arabe na ang kahulugan ay pagtalima at pagpapasakop sa batas ng nag-iisang Diyos na si Allah, kaya't sinuman o anuman na tumatalima at nagpapasakop sa mga batas na i-tinalaga ni Allah ay tinatawag silang mga Muslim. Ngunit sa batas na i-tinalaga ng Diyos para sa mga mananampalataya ay hindi agad makakamit ang resulta ng pagsuway, tulad ng pag-darasal at pag-aayuno, kung sakaling hindi man ito gawin ng isang tao ay hindi kaagad siya babagsakan ng parusa, kaya nga naman napaka banal ng batas na ito sapagkat dito ay nagagamit ng tao ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao na wala kahit ang mga anghel, ito ay ang kalayaan o "freewill". Hindi kinakailangan na ang kasal ay isagawa sa isang mosque. content provided by Atty. Ang kasunduang ito ay ang mag-aalis sa tao sa kaparusahan sa apoy kapag ito ay kanyang nakamit na hindi na kailangan mag-sakripisyo ng propeta o ng isang buhay para sa kaligtasan ng tao, ang kasunduang ito ay sapat para sa tao upang makasiguro na siya ay magkakamit ng tagumpay sa Araw ng Paghuhukom sapagkat ang kasunduang ito ay kasunduan sa pagitan ng Diyos, na si Allah ang Makapangyarihan. Kabilang sa pinakamapanganib at pinakamadalas na mangyari sa mga ito ay ang sampung ito: 1. Ang Imam ang karaniwan na nagsasagawa ng seremonya at nagbibigay ng maikling sermon. Para sa mga Muslim, ang pagpapakasal ay isang relihiyosong obligasyon at social necessity. Ide ini dapat pula digunakan untuk menghadang upaya penegakan syariah dan khilafah. Sasagutin yan ni Atty. Kadar keuntungan adalah bergantung kepada jumlah dan tempoh pembiayaan. It is a certification issued by the National Statistics Office (NSO) stating that a person has not contracted marriage. Gusto ko po na mapawalang bisa na kasal namin para makasal na din ako sa ama ng mga anak ko ngayun. ( Log Out /  Dahil sa mga pinaniniwalaan ng mga Muslim, nag-aapekto ito sa kanilang mga buhay sa paraan ng kanilang pagtingin sa buhay at sa kanilang pamumuhay mismo. Make games, apps and art with code. Una ang batas ng kalikasan ay mahirap labagin sapagkat agad-agad pinapadala ni Allah ang parusa para dito, isang halimbawa ay ang paggamit ng ibang tao ng gamot upang pigilan ang pagtulog, dito ay naapektuhan ang kalusugan ng taong yaun at siya ay walang duda na magtataglay ng paghihirap, tulad rin na kapag i-nabuso natin ang mga pananim sa mga kabundukan ay sa pagsapit ng bagyo ay magkakaroon ng mga pagbaha na siyang pinsala sa mga tao o maaring magkaroon ng pag-lindol. Kung pag-aaralan natin ay ating mapag-aalaman na ang mga tao mismo ay sadyang nagpapasakop sa mga batas na tinalaga sa kanilan ng Diyos, tulad na lamang na kapag ang tao ay kinailangan dumumi (magbawas) ay hindi niya ito kayang salungatin at wala siyang ibang magagawa kundi dumumi at gayun rin na hindi natin kayang pigilin ang ating antok, ilan ito sa mga batas na itinalaga ng Diyos sa atin na walang kayang humadlang. Isinalaysay ng limang mananalaysay. Batid ng mga Muslim na kapag sila ay di makapangasawa ng isang kapwa Muslim sila ay itatakwil ng kanikanilang pamilya. I. Introduksyon Tungkol sa Pag-aasawa Ang kasal or tinatawag na “Nikha” sa Islam ay inilalarawan na isang banal na kontrata o kasunduan sa pagitan ng lalaking Muslim at babaeng Muslim. Ang Islam ay nagkakaloob ng mga sagot sa mahahalagang pangunahing mga tanong na nabubuo sa isipan ng bawat matalinong tao na yaong may kaugnayan sa layunin ng paglikha at buhay at ang kaugnayan sa malawak na pag-iral pagkatapos ng kamatayan. Ang pagpakasal sa kapwa Muslim ay simbolo ng kanilang pagmamahal sa relihiyon at sila ay handang ipalago pa ito at mamuhay para sa kapwa nila at kay Allah. Bakit nga ba nahihirapan tayong intindihin ang paniniwalang meron sila? mali ka sa rule number two mo sis sa mga muslim kapag nakapangasawa sila ng may mga anak na it is a great reward for them to marry a woman that has already have childrens basta dapat muslim din ang babae at mga anak ng babae and dapat hiwalay talaga sa asawa or yung dating asawa ng babae eh patay na ako sis tatlo na anak ko bago ko makilala asawa ko pakistani rin asawa ko pero … http://www.zawaj.com/weddingways/tausag/tausag1.html, http://www.zawaj.com/weddingways/tausag/tausag3.html, http://muslimmatters.org/2011/12/22/arranged-marriage-is-not-forced-marriage/. Ngunit ang Diyos ay nagtakda ng batas na banal at mahalaga kaysa batas ng kalikasaan at ito ang batas Niya sa mga Mananampalataya, Ang Sharee’ah. Ang sinumang hindi tatangkilik o. Ayon sa kanilang batas, ang pagpapakasal ang siyang tanging pinahihintulutan na ugnayan ng lalaki at babae. Ang isang muslim na lalaki ay kinakailangang magbigay ng mahr o dowry sa kanyang mapapangasawa. Ang kagandahan sa Islam ay ang importansya ng kapayapaan ng buhay sa mga naniniwala rito. Dahil maraming bagay ang pwedeng magdala ng kahiyaan sa mga babae – kasama dito ang pagdakap – maraming beses ang nangyayari sa itong klase ng pag-aasawa ay nagkukunwari sila na ang kanilang pagkasal ay ang hindi pagdakap kundi pagsaggau. Ang pagsasaksi sa kasunduan sa pamamagitan ng dalawang makatarungang saksi, batay sa Hadith na naiulat ni Jabir mula sa Sugo (Sallallahu alayhi wa sallam) : “Walang kasal maliban kung sa pamamagitan ng Wali at dalawang saksi na makatarungan”. Ito ay pamamaraan ng buhay na ganap na umaayon sa kalikasan, ng may katuwiran, lohika at agham. Magkano po ba … Asawa ng Anak (o ng Apong Lalaki)[pagkata pos ng kasunduan], 5. 2) Share. Ang pagpapakasal sa Islam ay isang kalahating parte ng relihiyon ng isang Muslim. At sapagkat paano mong sasabihin Siya ay sinusunod mo kung hindi ka naman nagpapasakop sa Kanyang batas na kung saan doon nakatala ang kayang mga utos na dapat sundin ng mga tao. Ang pagpapakasal ay ayon din sa relihiyon kapag ito ay ginawa nila parang tinatakwil at binabastos nila ang kanila panginoong Allah. Kahit na hindi ipinapagbawal ang diborsyo, ideal parin na manatiling kasal sa taong ipinagkasundo sayo habang-buhay. Maraming mga tao na ang pag-kaunawa rito ay mali tulad ng paniniwala na ang Muslim ay tribo o nasyon tulad ng mga Arabo at mga taga-Mindanao na hindi maaring mag-Muslim ang isang tao maliban na lamang na siya ay i-pinanganak na Muslim. Tulad sa pagpapaliwanag ng Propeta Muhammad (saws) hinggil sa kasunduang ito, na ito ay napakadali sapagkat ito ay pagbigkas lamang kasama ang sinseridad sa puso ay matataglay niya ang kasunduang ito at papapasukin ni Allah sa Paraiso. Sa mga Muslim ang panliligaw na tinatawagan nilang pagmaya-maya ay hindi desente sa kanila dahil ayaw nila na ang gawaing ito ay pumunta sa premarital sex, mas lalo na kung ang dalawang tao ay hindi ang mga piniling magiging asawa. Pero never po akong umihi ng may dugo may niresita siyang gamot which generic lang. Sila ay sumusunod sa mga inayos na kasal, kahit na ito ay mahirap, dahil nakikita nila ang importansya ng pagsusunod. Ang mga Muslim ay tapat sa kanilang relihiyon at kung sa kaliit liit man ng magawa nila labag nito sila ay magsisi ng lubha at gagawa ng malaking hakbang para lang mapatawad sila ni Allah. Kahit ang mga tao ay kasama rito sapagkat sabi ng Propeta Muhammad (saws): "Lahat ay ipinanganak sa ilalim ng "Fithra" at ang siyang mga magulang lamang nila ang naggawa sa kanilang mga Kristiano, Hudyo at Majus (pagano o sumasamba sa apoy)". Pagkakaroon ng WALI (tagapangalagan -­g malapit na kamag-anak) ng babae, batay sa sinabing Propeta (Sallallahu Alayhi wasallam): « Walang kasal maliban kung sa pamamagitan ng Wali ». At ang isa pa ay nabibigatan sa obligasyong haharapin kung sakaling yakapin niya ang pananampalatayang ini-aalok ng Diyos, na kung saan nandito ang Kanyang katotohanan. Kaya sinuman ang sumunod sa mga batas na ito ay tinatawag na Muslim. Ako ay sumasaksi na walang diyos maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ang Islam ay dinala ng mga Arabong mangangalakal at maninirahang Muslim mula sa mga sultanatong Kapuluan ng Malay. Dito'y walang pag-aalinlangan na sila ay mga Muslim, sapagkat malinaw na ang mga ito ay sumusunod at nagpapasakop sa batas na i-tinalaga sa kanila. Hindi ito nangyayari nang masyadong madalas dahil nakakahiya ito sa mga babae. Ito ay isang malaking pagkakamali sapagkat kung babalikan natin ang mga naunang mga Muslim, sila ay mga dating mga Mushrik (pagano) na sumasamba sa mga dios-diosan na pagkatapos maipaliwanag sa kanila ang pagsamba sa iisang at tunay Diyos ay yumakap sila sa Islam at tinawag silang mga Muslim. Malaki ang responsibilidad na inilalagay sa kanila minsan pero hindi sila lumalayo sa ito, kahit na mahirap. Mayroon ding mga kasal na inayos kung saan ang mga ikinasal ay hindi masaya sa kanilang buhay pero sumasang-ayon parin sila dahil naniniwala na may obligasyon sila sa kanilang mga pamilya at minsan din sa mga tao sa kanilang komunidad. Hello po.. Paano po ba pag foreigner ang lalaki tapos wala dito, pwede pa rin siya e annulled? ( Log Out /  Sila ay maresponsable sa kanilang mga gawain at hangarin sa bawat isa sa kanila. Fakta Menggelikan di Balik Klaim AHOK yang Ngaku Didukung Relawan AHY [PORTAL-ISLAM] Jelang Pilkada DKI putaran kedua, tensi politik semakin meninggi. Sa modernong konteksto, makakakita parin tayo ng mga senaryong may pagka “star-crossed lovers” ika nga. O mga minamahal, handa ka na bang makipagkasundo sa iyong Manlilikha at sumaksi? Pertama: ide Islam Nusantara pada dasarnya adalah bagian dari rangkaian proses sekularisasi pemikiran Islam yang telah digelorakan sejak tahun 80-an oleh […] Kelulusan pantas Sementara itu, di Surakarta, Jawa tengah, ratusan massa dari Jamaah Ansharut Tauhid bersama beberapa element umat Islam lain melakukan aksi protes atas penangkapan Ust. Ito ang dalawang uri ng batas na itinalaga sa atin ng Diyos, ang batas ng kalikasan at ang batas para sa mga mananampalataya na kung susundin ng ito tao ay para sa kanyang ikabubuti, ngunit may pagkakaiba ang dalawang batas na ito. Sa pahayag ito ni Muhammad. Ang alam ng mga tao patungkol sa mga Muslim at pagkakasal ay sila umaayos ng mga ito. Isa sa katanungan ng nakararaming mga nagsusuri sa Islam ay hinggil sa paraan ng pagpasok dito. Ang sagot ay walang dudang Oo. Makikita ang importansya ng pagpapakasal sa mga nakasulat sa Holy Quran, ang bibiliya kumbaga ng mga Muslim. Isang ehemplo nito ang tinatawag ng mga kabataan ngayon na “great wall” o ang hindi pag payag ng mga pamilyang Chinese sa pakikipagrelasyon ng kanilang mga anak sa labas ng kanilang uri. Masasabi natin na ang mga Muslim ay kilala ang isa’t isa kaya’t sila ay nananalig sa kapwa Muslim nila na magbibigay ng mabuting buhay sa kanilang anak. Sa mga Muslim, mas madalas na nagpapakasal muna sila bago nila matutunang mahalin ang kanilang mga kapares. Ngunit bago natin simulan ang pagtalakay sa bagay na ito ay nais muna nating magpaliwanag ng ilang mga bagay. Ang isang Muslim na lalaki ay maaring magpakasal sa higit pa sa isang babae. Siguro’y pamilyar na saating lahat ang istorya ni Romeo at Juliet—ang kung tawaging “star-crossed lovers” ni Shakespeare. Siguro’y pamilyar na saating lahat ang istorya ni Romeo at Juliet—ang kung tawaging “star-crossed lovers” ni Shakespeare. Gayon rin sina David at Hesus, ngunit isang bagay na hindi nagkaiba ang mga propeta at sugo, ito ay hinggil sa mensaheng pagsamba, pagpapasakop at pagtalima sa iisang Diyos, ang tunay na Diyos, si Allah. Kahit na gaano man nila kanais na ipaglaban ang kanilang pagibig, hindi parin sila maaring magsama dahil sa sitwasyon na kinaroroonan nila at ang di nag-tutugmang paniniwala ng kanilang sari-sariling mga pamilya. Ang… Marami sa mga inayos na kasal ay nagreresulta sa masasayang mga buhay. Alas otso na ng umaga ngunit wala pa rin ang kanyang asawa nagpasya siyang magpahinga nalang muna habang nag-aantay sa kanyang kabiyak, naalala ni Ella si Mike at ang kanilang bawal na pag-iibigan napaiyak siya at nakatulog itong may luha sa kanyang mga mata. Create a free website or blog at WordPress.com. sa totoo lang kung hindi pa dumating si magellan para ipakilala ang kristyanismo, malamang… Si Hesus ba ay Naipako sa Krus, Namatay at Muling ... PROPESIYA NI PROPETA MUHAMMAD (SAW) SA BIBLIYA... Maaari bang maging dalawa ang katauhan ng Diyos:pa... ANG MGA MAHALAGANG ARALIN SA ISLAM AT KRISTIANO, Ang Kahalagahan ng Pagpapahayag ng Pananampalataya. PAG NAGPA-CONVERT ANG ASAWA SA MUSLIM, PWEDE NA BA SYANG MAG-ASAWA ULIT? Tetap Cantik di Balik Hijab (Bag. Kung paguusapan ang relihiyon, sa Katolikong paniniwala, nabibigyan ang mga Kristyano ng pagkakataong mahalin at ibigin ang kung sinumang naiibig nila. comments. Nagmumukhang napakalayo ng talon ng pagmaya-maya sa premarital sex pero ito ay dahil ang pagiging birhen nang hindi pa kasal ay may malaking halaga, mas lalo na sa mga babae. Selasa, 14 Maret 2017 DKI 2017 Edit. Ang Islam (Arabiko: الإسلام; al-islām), "pagsunod sa kalooban ng Diyos", ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Tulad ng Araw na sumisikat sa kanyang takdang oras at lumulubog sa kanyang takdang oras na i-tinalaga sa kanya, dito ay nagpapasakop siya sa batas ng Diyos ng walang pagtutol, gayun rin halimbawa ang mga bundok ay nagiging poste ng lupa upang tumatag at ulan kung kailan siya pababagsakin sa lupa ay lahat ay pagsunod nila sa mga batas na tinalaga sa kanila ng Diyos na kung tawaging ay " Likas" o sa Arabe ay "Fithra". ... Juga tidak benar jika Islam menindas seksualitas perempuan. Sa bawat panahon, generasyon at mga tao ay nagpadala ang Diyos ng mga batas sa pamamagitan ng Kanyang mga piling Sugo, kabilang dito sina Propeta Noah, Abraham, Moises, David, Jesus at Muhamad (suma kanila nawa ang kapayapaan), ang bawat isa ay may dalang mga batas na angkop sa kanilang mga panahon at tao. Change ), You are commenting using your Twitter account. Tiyahin (kapatid na babae ng ama at ina). Ang kondisyon na nararapat na mayroong mga saksi sa paganunsyo ng kasal. ( Log Out /  Kahit na hindi ito obligasyon, mas maganda para sa kanila kung ang mga magulang ang maghahanap ng asawa na tingin nila ay tama para sa kanilang mga anak. NOTE: Please refer to the Family Code of the Philippines for references to any of its article as mentioned in some items below.. A Certificate of No Marriage Record(CENOMAR) is simply what its name implies. Ang pagsaggau ang katulad lang ng pagdakap pero ang lalaki ang pumipili imbis na ang babae o magulang at ito rin ay ang mas mapusok na paraan. Ang pagdakap ay sumusunod sa kagustuhan ng babae tungkol sa magiging asawa niya. Sila ay naniniwala sa kakayahan nila at sa kung di man magkakaunawa ang magasawa nakapagsusundo din nila ito sa kadahilanan na sila ay isang malaking pamilya na at binibigyang importansya nila ito na hindi mabuklod. Sabi niya after 1 week magpa test ulit ako ulit ng aking urine. Sila rujuk bahagian Jadual Pembayaran Balik untuk maklumat lengkap. Hindi maaring hindi magpakasal ang isang Muslim kahit na ang rason pa nito ay para i-dedicate ang kanyang buhay sa pagsamba at pagdadasal. Ngunit hindi natin iniisip na maaring ang iba nating mga kababayan ay hindi nakakaranas ng kalayaan at karapatang ito. Umaga nang makauwi si Ella, ngunit wala parin ang kanyang mahal na asawa nagpasya siyang maghanda ng almusal at naligo. Unang una, ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer ang isang babaing nagpa-abort ay mas mataas ng 2.3 ulit. Sa modernong konteksto, makakakita parin tayo… Ia adalah teras dalam kehidupan dan juga sebagai sumber kekuatan sesebuah individu dan ummah sama ada dalam waktu berlakunya peperangan mahupun semasa damai. Pero pwede rin na maging mas mapagbakasakali sila – malimit ang mga lalaki – dahil gusto nilang makita kung sila ay mahuhuli. Isa ang pagpapakasal sa tatlong bagay na hindi maaring ipagliban bukod sa Salat at libing. Maraming diperesnya ang isang Islam na kasal kung ikukumpara sa mga kasal sa ibang mga relihiyon, tulad ng: Karamihan, nagpapakasal ang mga tao dahil mahal nila ang isa’t-isa. Matiyak ang bawat isa sa dalawang mag-aasawa (sa pamamagitan ng hudyat, pagtakda ng pangalan, paglalarawan, paghiwalay). Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. I feel something in my body na masakit balakang ko. 3. Ang selyo at kaganapan ng mga batas na ito ay ipinadala ng Diyos sa Kanyang huling Sugo mula sa lugar ng Arabia, sa lahi ni Ismael na anak ni Abraham (ra), na pinag-pauna na ng Diyos sa mga naunang propeta tulad nila Moises at Hesus hinggil sa pagdating nitong huling sugo, siya si Muhammad bin Abdullah (ra), ang tinalaga ng Diyos upang ganapin ang Mensahe ng Diyos para sa tao sa anyo ng Qur'an, ang kumpeltong batas para sa tao para sa ating panahon hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Nakakahanga rin malaman na hindi nila iniisip ang kanilang sarili kundi ang kanilang mga pamilya o ang mga taong maaapektuhan sa kasal. Abu Bakar Ba’asyir di depan Mapolresta Solo (09/08), serta meminta untuk segera dibebaskan. Ang sunod ay ang taong nakakita ng katotohanan ngunit pinipigilan siya ng kaniyang pamilya, kaibigan at mga bisyo at hilig ng katawan na siyang nagpapahuli sa tao upang pasukin ang tunay na pananampalataya. ''-Al-Imamus Syahid Hassan Al-Banna Ang Diyos ay naglikha ng tao upang Siya ay sambahin, dito sa batas na ito ay itinuro Niya kung paano ang paraan, dito rin sa batas na ito ay matatagpuan ang gabay sa tao, sapagkat ang Diyos ay nag-bigay ng mga pagsubok sa tao at nag-bigay rin Siya ng mga paraan kung paano haharapin ang pagsubok na ito, at ito ay matatagpuan rin sa batas na ito. Kesedaran wakaf dalam kalangan umat Islam masih sederhana. Kung gayun pala ang mga hindi Muslim ay silang mga taong hindi nagpapasakop at sumusunod sa batas ng Diyos? http://www.al-islam.org/islamic-marriage-syed-athar-husain-sh-rizvi/importance-marriage-islamources: http://www.inter-islam.org/Lifestyle/marry.htm, http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?38740-The-importance-of-marriage-in-islam, http://www.islamswomen.com/marriage/intro_to_marriage.php, http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/ritesrituals/weddings_1.shtml, (https://www.facebook.com/wardamacaton?ref=ts&fref=ts) facebook page: We are proud to Bangsa Moro, https://www.facebook.com/SauwtTulHidayahAlIslamiyah?fref=nf, Facebook page: Sauwt Tul Hidayah AlIslamiyah. Sila rin ay nagtitiwala sa hatol ng kanilang mga magulang at pamilya; ang pagpipili ng magpapang-asawa ay nasa kamay ng pamilya at marami ang mga salik na pinag-iisipan nila. Para sa kanila ang mga babae ay mahinhin at madalas din na hindi nila hinahabol ang kanilang mga kagustuhan. KASALANG MUSLIM SA MODERNONG PANAHON AT KONTEKSTO. Sa blog na ito, ang aming grupo ay tatalakay ng isang isyu na maihahantulad sa mga bagay na kakabanggit lamang. Ang mga hindi Muslim na manliligaw, minamahal o asawa ng kanikanilang anak ay tinuturi nilang isang mababang klaseng tao. Sa paniniwala ng mga Muslim, ang kasal ang maituturing na tagapagligtas laban sa mga sakuna kung kaya’t kanilang sinisigurado na naaayon sa mga alituntunin ng Islam at ng Propetang si Muhammad. Pagsang-ayon ng dalawang mag-aasawa sa isa’t-isa. Siyepre Oo ulit. Malakas na inirerekomenda ng Islam na magpakasal. Tulad ng mga uri ng mga kababaihan na hindi maaring pakasalan ng isang kalalakihang Muslim. Nakikita na ang pag-aasawa ay may epekto kahit sa mga hindi pa kasal. Ang Islam ay nagtataguyod ng mga buhay ng kapayapaan at kahimikan kaya maraming mga Muslim ay hindi natatakot dito at nagtitiwala nalang. Mahalaga para sa mga Muslim ang pagpapakasal at ito ay inilahad ng Propeta sa kanyang pahayag na: “Ang pag-aasawa ay ang aking Sunnah. Ang pwedeng matutunan sa mga Muslim ay ang kanilang dedikasyon sa kanilang mga paniniwala at sana mahanga rin ang ibang tao sa katangiang ito. Ang Islam ay ang pinakamatandang monoteistikong relihiyon sa Pilipinas.Ang Islam ay nakaabot sa mga isla noong ika-12 at ika-14 na siglo mga higit dalawang daan taon bago ang pagdating ng mga Kastila ng nagpakilala ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Bawat isa ay may karatapatang pumili ng napupusuan at papakasalan, alam nating lahat yun. Ang susunod ay ehemplo ng mga nakasulat sa Holy Quran at mga salita ng propeta: “And marry those among you who are single and those who are fit among your male slaves and your female slaves; if they are needy, Allah will make them free from want out of His grace; and Allah is Ample-giving, Knowing.” (Surah an-Nur, 24:32), “The best people of my nation (Ummat) are those who get married and have chosen their wives, and the worst people of my nation are those who have kept away from marriage and are passing their lives as bachelors.”, “Marry, because marriage is the tradition of the Prophet (S).”, “Whosoever likes to follow my tradition, then he should know that marriage is from my tradition.”. Maaring sa pag-talakay natin sa naunang bahagi ay malinaw na ang isang tao ay nagiging Muslim kapag siya ay nagpasakop, tumalima sa batas ng Diyos. Hindi konsepto para sa mga Muslim ang “celibacy”, hindi tulad ng importansyang ibinibigay rito ng mga Kristyano. Jika kamu bersedia menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu kerja-kerja kami dalam memproduksi artikel, video atau infografis yang mengedukasi publik dengan ajaran Islam yang ramah, toleran dan mencerahkan, kami akan sangat berterima kasih karenanya. Ang ibang mga kanser katulad ng ovarian at liver cancer ay mas posible ring tumama sa mga ilang ulit nang nagpalaglag. ( Log Out /  Para sa mga Muslim, ang mga kasal ay dapat na idinedeklara sa publikong paraan at hindi dapat ginagawang sikreto. Ang Shirk o Pagtatambal kay Allah. Sinasabi na ito ay ang mas madali at mas murang paraan ng pagkakasal sa mga Muslim. Anak na Babae ng Asawa (o apo) [pagkatapos masipingan], 1. Hindi dapat ipinagpapaliban ng ama ang kasal pagkatapos inalok ang kanyang anak. Ang aktwal na seremonya ng kasal ay tinatawag na nikah. Namun lebih pada perasaan yang kuat untuk menyalurkannya pada sarana yang pantas yaitu melalui pernikahan, ikatan yang melanggengkan kehidupan keluarga, dan kedekatan yang menjamin sebuah kediaman yang nyaman dan tetap. Sapagkat sa pagpapasakop at pagtalima lamang sa batas ng Diyos maari mo Siyang masunod hindi po ba? KITANG-KITA na naman po ang DESPERASYON nitong BALIK ISLAM na NANINIRA sa BIBLIYA, sa KATOLIKO at sa PANGINOONG HESUS. BALIK ISLAM PROPAGATOR ASSLAMU ALAYKUM WA RAHMATULAHI WA BARAKATU. Dito namimili ang mga magulang ng anak para matapos ang pagkakaaway o para tumaas ang pagtingin ng iba sa mga pamilya. Ang pangkat ay sumasangayon na ang isang Muslim ay karapat dapat na maipakasal sa isang Musilim din. Pwede po ba kitang iaadd sa fb gusto ko rin po ng advice sana po matulungan mo po ako na palakasin ang loob ko at nung nabasa ko lahat ang blog mo at ng iba pang katulad natin nagkaroon ulit ako ng pag asa. Mas tataas ang pagtayang ito kung ang indibidwal ay ilang ulit nang nagpalaglag. Monday, November 28, 2011 ... Hudyo at Majus (pagano o sumasamba sa apoy)". Para sa mga Muslim, mas malaking moral na implikasyon ang ibinibigay ng pagpapakasal kaysa sa pagiging celibate. Ang hindi gaano kaalam sa Muslim na kultura ang ibang tradisyonal na klase ng pagkakasal: ang pagtanan o pagdakap at ang pagdukot sa babae o pagsaggau. Ang ginagamit po nitong BALIK ISLAM na si kareembill@yahoo.com ay ang Mt 9:9 kung saan INAAKALA niya na porke gumamit ng THIRD PERSON NARRATIVE si MATTHEW ay HINDI na SIYA ang GUMAWA ng BINUO NIYANG EBANGHELYO. Ang kasunduang ito ay hindi kinakailangan ng mga papeles upang maging ganap, ni hindi kailangan i-lubog sa tubig o sabuyan ng tubig ang tao upang makamit niya ang kasunduan niya sa Diyos. Tarikh Disiarkan: 24 Aug, 2016Sumber: Utusan Malaysia Online KUALA LUMPUR 23 Ogos – Keberkesanan wakaf sebagai instrumen memperkasakan ekonomi tidak dapat disangkal selepas berjaya memainkan peranan utama dalam pembentukan tamadun Islam kira-kira 1,400… Memahami konsep wakaf demi ummah Mabuti man o masama, mananampalataya man o hindi, tayo ay nasasakop parin isang banda sa batas ng Diyos at dito ay nararapat na kilalanin tayong mga Muslim sa "Fitrah" (Kalikasan). Islam Mengambil Berat Tentang Pemilikan Harta Harta merupakan suatu perkara yang amat penting dalam hidup manusia. Ang mga kasal sa Islam ay karaniwan na ipinagkakasundo ng mga magulang ng ikakasal. Dahil dito, hindi sila madalas nakakasalimuha sa opposite sex at hindi nararanasang ma in-love. Anyone can learn computer science. Samakatuwid kapag ang isang tao pala ay nagnais na sumunod at tumalima sa batas ng Diyos ay maaring maging Muslim? Ina ng Asawa (biyenan) o lola. Isang isyu na maaring suliranin ng marami nating mga kababayang Muslim ngayon—ang pagpapakasal sa labas ng relihiyong Islam. Islam, ang relihiyon ng mahigit 1.2 bilyon sa mundo, na nagkaloob sa sangkatauhan ng nagkakaisang pananaw tungkol sa layunin ng ating pagkalikha at pag-iral, ang ating huling hantungan at ating lugar kasama ng ibang mga nilikha. Mayroon itong iba’t ibang mga batas at obligasyon na kailangan nilang sundin upang matupad nila ang kani kanilang mga tungkulin bilang Muslim. Ito’y isang isyu na laganap sa modernong panahon. Noong 2018 nagpa test ako ng aking urine which is positive ako sa UTI sabi ng doctor may bleeding nadaw. Change ), http://www.al-islam.org/islamic-marriage-syed-athar-husain-sh-rizvi/importance-marriage-islamources, https://www.facebook.com/wardamacaton?ref=ts&fref=ts. Ito ay isang simpleng seremonya, at karaniwan, ito ay binubuo ng pagbasa ng Qur’an, at ang pag-exchange ng vows sa harap ng mga witness ng parehong ikakasal.
2020 what guitar does ayla tesler mabe play